KYB 2022 Yılı 1.Çeyreği (Ocak Şubat Mart) Faaliyet Raporu
02 Mart 2023

RAPOR TARİHİ:18.04.2022

DÜZENLEYEN: Kalite Yönetim  Birimi

KONU: Nisan Mayıs Haziran 2022 Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

1-Kalite Yönetimi Doküman Yönetim Sistemi

 Kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesine yönelik ihtiyaç duyulan dokümanların oluşturulması ve gerekli görülen revizyonların yapılması sağlanmıştır. Hazırlanan dokümanlar  Doküman Yönetim Sistemimiz üzerinden duyurulmuş, ilgililer bilgilendirilmiştir ve gerekli görülen konularda eğitimler verilmiştir. Çalışmalar sürekli takip edilmektedir.

2.Kalite Göstergelerinin İzlenmesi  

Bakanlığımızca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları Gösterge Yönetim Rehberi kapsamında hastanemizde  83 ana gösterge başlığında hastane kalite göstergeleri Kalite Direktörlüğü tarafından aylık olarak takip edilmektedir .

Göstergelerin izlenmesine ilişkin süreçler Kalite Direktörlüğü tarafından koordine edilmektedir .

Göstergenin özelliğine göre belirlenen aralıklarda veriler analiz edilmekte, analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Analiz sonuçları, planlanan ve uygulanan iyileştirme faaliyetlerinin sonuçları, ilgili yönetici, bölüm kalite sorumlusu ve çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Göstergelere ilişkin sonuçlar her dönem Bakanlıkça oluşturulan elektronik veri tabanına, Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemine (TÜR-GÖS)  gönderilmektedir.

3.2021 Yılı Yönetim Değerlendirme Toplantısı

Sağlıkta Kalite Standartları gereğince, Kalite Çalışmaları ve Hastane hizmet sunumuna yönelik Hastane Üst Yönetimi ve Bölüm Kalite Sorumlularının katılımı ile 29.01.2022 tarihinde Toplantı  Salonunda Hastanemiz Kalite Direktörlüğü tarafından 2021 yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda; İstatistiki Veriler, Gösterge Yönetimi, Eğitim Faaliyetleri, Öz Değerlendirme Sonuçları, Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler, Memnuniyet Anket Sonuçları ile Kurumsal Amaç ve Hedeflere ilişkin veriler ve  KYB tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu ele alınmıştır.

2021 Yılı Hastane geneli hizmetler  ve  SKS  faaliyetleri kapsamında Tüm  Bölüm Kalite Sorumlularına yürütülen faaliyetlerde başarıları nedeniyle teşekkür belgeleri Hastane Başhekim Yardımcımız  ve ilgili müdürlerimiz tarafından  takdim edilmiştir.

4.Acil Uyarı Kodların Yönetimi

Mavi Kod ve Beyaz Kod olaylarına ilişkin yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar olay yerine ulaşmasına ilişkin süreler takip edilmiş ve uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmış/uygulanmıştır. İlk üç aylık dönemde Mavi Kod:10 Beyaz Kod Bildirimi: 1adettir. Tatbikat planlamaları ikinci üç aylık dönemde gerçekleştirilecektir.

5.Genel Uyum Eğitimleri

Hastaneye yeni başlayan tüm çalışanlara verilen; Hasta Güvenliği ile ilgili Sağlıkta Kalite Standartları ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan eğitimler genel uyum eğitimi kapsamında verilmektedir.

6.İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Çalışanlar tarafından hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden gerçekleşmiş/ramak kala istenmeyen olay bildirimlerinin değerlendirilmesi için kurulan sistemimiz aktiftir. Sisteme yapılan bildirimlerin tümü değerlendirilmekte, olay bazında kök neden analizi yapılarak tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler gerçekleştirilmekte ve sonuçları izlenmektedir. Bildirime konu olan olaylar ilgili yönetici, birim sorumluları/çalışanlar, kurullar ve İş sağlığı Güvenliği Kurulunda görüşülmüş ve alınan kararlar ve gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında ilgili çalışanlar bilgilendirilmiştir. Üçer aylık dönemlerle bildirimlere ait analiz ve sistem kullanımı hakkında bilgiler çalışanlarımızla KARMED üzerinden paylaşılmaktadır.

7.Hasta/Hasta Yakını Hasta Deneyimi Anketleri, Görüş, Öneri ve Şikayetleri/ Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Toplantısı

Hastane üst yönetimi ve değerlendirme ekibinin katılımıyla hasta ve yakınları tarafından bildirimi yapılan görüş, öneri ve şikayetlere yönelik değerlendirme toplantıları aylık olarak gerçekleştirildi. Bildirimler değerlendirilerek öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alındı. Değerlendirmelerde gerekli görülen durumlarda  ulaşılan bulgular ilgili birimler ile anlık paylaşıldı. Elde edilen bulgular neticesinde gerçekleştirilmesi planlanan gerekli iyileştirmeler için önem düzeylerine göre planlamalar yapıldı. Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunuldu.

Başvurular ayrıca aylık ve üçer aylık dönemlerle yönetime rapor olarak sunulmaktadır.

Bu dönemde çalışanlarımızdan herhangi bir görüş öneri mevcut değildir.

8.Çalışan Geri Bildirim Anketleri

Çalışanların beklenti ve gereksinimlerinin karşılanma düzeyini yansıtmakta olan, aynı zamanda kurumların kalite geliştirme sürecinde de önemli birer ölçüm aracı olarak kullanılan çalışan geri bildirim anketleri, Sağlık Tesisimizde Aralık ayı içerisinde Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmıştı. (Toplam 152 personelimize ulaşıldı)

29  Ocak tarihli toplantıda geri bildirim anketlerinden elde edilen sonuçlar Kalite Direktörlüğünün sunumu, hastane üst yönetiminin katılımı ile değerlendirildi ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmasına yönelik kararlar alındı. Özellikle işe başlama ayrılış, hastalık ve doğum günü mesajlarının rutin gönderilmesi için DÖF başlatıldı.

Anket sonuçlarımız çalışanlar ile KARMED üzerinden paylaşıldı.

9-Görevlendirmeler

SKS’nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları, Göstergeye ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizinden sorumlu kişiler, Öz Değerlendirme ekibi, Bina Turu ekibi, tüm komite ,kurul üyelerinin görevlendirmeleri  yapılmıştır.

10.Kurumsal Amaç ve Hedefler

Hastane faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında kurum bazında belirlenen hedef ve amaçların esas alınmasının önemi göz önünde bulundurularak bölüm bazında 2022 yılı kurumsal amaç ve hedefleri bölümler ve üst yönetim koordinasyonuyla belirlenmiştir. Kalite Hedefleri Planlama Takip Formu ve Kurumsal Eylem Planı ile kayıt altına alınmıştır.

Takipler yıl ortası ve sonunda gerçekleştirilecek ve gerekli düzeltici faaliyetlerin planlaması yapılacaktır.

11. Dış Değerlendirme Faaliyeti

SKS Bakanlık Değerlendirmesi Şubat ayında Hastanemizde gerçekleşmiştir. Oldukça verimli ve eğitim faaliyeti şeklinde geçem denetim sonucumuzda Kalite Puanımız 94 olarak açıklanmıştır.

12.Komite Toplantıları

Üçer aylık dönemlerle Komite ve kurullarımız toplantılarını gerçekleştirmiştir.