KYB 2022 Yılı 2.Çeyreği (Nisan Mayıs Haziran) Faaliyet Raporu
02 Mart 2023

RAPOR TARİHİ:20.07.2022

DÜZENLEYEN: Kalite Yönetim  Birimi

KONU: Nisan Mayıs Haziran 2022 Kalite Yönetim Birimi Faaliyetleri

1-Kalite Yönetimi Doküman Yönetim Sistemi

 Kalite çalışmalarının etkin şekilde yönetilmesine yönelik ihtiyaç duyulan dokümanların oluşturulması ve gerekli görülen revizyonların yapılması sağlanmıştır. Hazırlanan dokümanlar Doküman Yönetim Sistemimiz üzerinden  duyurulmuş, ilgililer bilgilendirilmiştir ve gerekli görülen konularda eğitimler verilmiştir. Çalışmalar sürekli takip edilmektedir.

WEB KYS modülünde yer alan Doküman Yönetim Sisteminin kullanıma geçirilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

2.Kalite Göstergelerinin İzlenmesi  

Bakanlığımızca hazırlanan Sağlıkta Kalite Standartları Gösterge Yönetim Rehberi kapsamında hastanemizde  83 ana gösterge başlığında hastane kalite göstergeleri Kalite Direktörlüğü tarafından aylık olarak takip edilmektedir .

Göstergelerin izlenmesine ilişkin süreçler Kalite Direktörlüğü tarafından koordine edilmektedir .

Göstergenin özelliğine göre belirlenen aralıklarda veriler analiz edilmekte, analizler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Analiz sonuçları, planlanan ve uygulanan iyileştirme faaliyetlerinin sonuçları, ilgili yönetici, bölüm kalite sorumlusu ve çalışanlarla paylaşılmaktadır.

Göstergelere ilişkin sonuçlar her dönem Bakanlıkça oluşturulan elektronik veri tabanına, Türkiye Sağlıkta Kalite Göstergeleri Sistemine (TÜR-GÖS)  gönderilmektedir.

3.Acil Uyarı Kodların Yönetimi

Mavi Kod ve Beyaz Kod olaylarına ilişkin yapılan müdahale ile ilgili kayıtlar olay yerine ulaşmasına ilişkin süreler takip edilmiş ve uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirme faaliyetleri planlanmış/uygulanmıştır. İlk üç aylık dönemde Mavi Kod:8  Beyaz Kod Bildirimi:1adettir.

Beyaz, Mavi ve Pembe Kod tatbikatları Haziran Ayında gerçekleştirilmiş.Uygunsuzluk saptanmamıştır.

Kırmızı Kod ve Tahliye Tatbikatının İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonuyla Ağustos/Eylül aylarında yapılması planlanmaktadır.

4.Genel Uyum Eğitimleri

Hastaneye yeni başlayan tüm çalışanlara verilen; Hasta Güvenliği ile ilgili Sağlıkta Kalite Standartları ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan eğitimler genel uyum eğitimi kapsamında verilmektedir.

5.İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

Çalışanlar tarafından hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden gerçekleşmiş/ramak kala istenmeyen olay bildirimlerinin değerlendirilmesi için kurulan sistemimiz aktiftir. Sisteme yapılan bildirimlerin tümü değerlendirilmekte, olay bazında kök neden analizi yapılarak tespit edilen olumsuzluklara yönelik gerekli düzeltici-önleyici faaliyetler gerçekleştirilmekte ve sonuçları izlenmektedir. Bildirime konu olan olaylar ilgili yönetici, birim sorumluları/çalışanlar, kurullar ve İş sağlığı Güvenliği Kurulunda görüşülmüş ve alınan kararlar ve gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında ilgili çalışanlar bilgilendirilmiştir. Üçer aylık dönemlerle bildirimlere ait analiz ve sistem kullanımı hakkında bilgiler çalışanlarımızla Karmed üzerinden paylaşılmaktadır.

Bu dönemde gerçekleşen 4 adet Delici Kesici alet yaralanması,1det hasta düşme bildirimi mevcuttur.

6.Hasta/Hasta Yakını Hasta Deneyimi Anketleri, Görüş, Öneri ve Şikayetleri/ Çalışan Görüş, Öneri ve Şikayetleri Değerlendirme Toplantısı

Hastane üst yönetimi ve değerlendirme ekibinin katılımıyla hasta ve yakınları tarafından bildirimi yapılan görüş, öneri ve şikayetlere yönelik değerlendirme toplantıları aylık olarak gerçekleştirildi. Bildirimler değerlendirilerek öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimler en kısa zamanda ele alındı. Değerlendirmelerde gerekli görülen durumlarda ulaşılan bulgular ilgili birimler ile anlık paylaşıldı. Elde edilen bulgular neticesinde gerçekleştirilmesi planlanan gerekli iyileştirmeler için önem düzeylerine göre planlamalar yapıldı. Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunuldu.

Başvurular ayrıca aylık ve üçer aylık dönemlerle yönetime rapor olarak sunulmaktadır.

Bu dönemde çalışanlarımızdan herhangi bir görüş öneri mevcut değildir.

7.Çalışan Geri Bildirim Anketleri

Çalışanların beklenti ve gereksinimlerinin karşılanma düzeyini yansıtmakta olan, aynı zamanda kurumların kalite geliştirme sürecinde de önemli birer ölçüm aracı olarak kullanılan çalışan geri bildirim anketleri, Sağlık Tesisimizde Aralık ayı içerisinde Bakanlığımız tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmıştı. (Toplam 152 personelimize ulaşıldı)

29  Ocak tarihli toplantıda geri bildirim anketlerinden elde edilen sonuçlar Kalite Direktörlüğünün sunumu, hastane üst yönetiminin katılımı ile değerlendirildi ve gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılmasına yönelik kararlar alındı. Özellikle işe başlama ayrılış, hastalık ve doğum günü mesajlarının rutin gönderilmesi için DÖF başlatılmıştı. Bilgi işlem koordinasyonuyla hastalık rapor durumları dışındaki konularla ilgili mesajlar gönderilmeye başlandı. Çalışan motivasyonu anlamında faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

8-Görevlendirmeler

SKS’nin uygulanmasına yönelik bölüm kalite sorumluları, Göstergeye ilişkin verilerin toplanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizinden sorumlu kişiler, Öz Değerlendirme ekibi, Bina Turu ekibi, tüm komite ,kurul üyelerinin görevlendirmeleri  yıl başında yapılmıştı . Görev değişiklikleri, yeni ekip tanımlamaları, işe yeni başlangıçlar kapsamında görevlendirmeler yapılmaktadır.  

9.Kurumsal Amaç ve Hedefler

Hastane faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasında kurum bazında belirlenen hedef ve amaçların esas alınmasının önemi göz önünde bulundurularak bölüm bazında 2022 yılı kurumsal amaç ve hedefleri bölümler ve üst yönetim koordinasyonuyla belirlenmiştir. Kalite Hedefleri Planlama Takip Formu ve Kurumsal Eylem Planı ile kayıt altına alınmıştı

İlk altı aylık dönem için hazırlanan rapor üst yönetime sunulacaktır.

10.Öz Değerlendirme Faaliyeti

Hastanemiz hizmet sunumumuzu daha iyisini gerçekleştirme adına, sürekli değişim ve yenilenme sürecinden geçmektedir. Bu çalışmalardan biri de sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin değerlendirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik hazırlanan ve değerlendirilen Sağlıkta Kalite Standartları'dır.

Bu standartlara uyum hastanemizi hasta ve çalışan güvenliği konularında gelecekte en önemli konulardan olan akreditasyon ve uluslararası normlara uygun hale getirecektir. Bu bağlamda hastanemiz kendi bünyesinde planlı olarak yılda en az 2 kez öz değerlendirme yapmaktadır. Hastanemiz bu yıl bu değerlendirmelerin birincisini 12.04.2022-22.04.2022  tarihleri arasında Kalite Yönetim Direktörlüğünün koordinasyonu ile gerçekleştirmiştir. Sonrasında  düzeltici faaliyetler  planlanmış olup gerekli çalışmalar devam etmektedir.

11.Komite/Kurul /Bölüm Değerlendirme Toplantıları

Komite ve kurullarımız,  üçer aylık dönemlerle, Acil Servis, Palyatif Ünitesi, Yoğun Bakım ,FTR Hizmetleri, Yönetici Takip Ekranı Veri Analizleri, Poliklinik Hizmetleri ve MHRS   değerlendirme toplantıları periyodik olarak gerçekleştirilmekte ve hizmet sunumumuzun daha iyiye gitmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.