Kalite Politikamız / Misyon ve Vizyonumuz
02 Mart 2023

KALİTE POLİTİKAMIZ

1.Hastanenin Amaçlarına Ve Amaçları Doğrultusunda Oluşturulan Stratejik Hedeflerine Uygunluğu

Hastanemiz referans ve yeniliklerde öncü bir devlet hastanesi rolü üstlenerek sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen bir yönetim modeli ile hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

Hastanemize başvuran hastaların, tüm bakım ve talepleri uzman sağlık profesyonelleri tarafından tıbbi etik ilkeler kapsamında ödün vermeden ve tüm kaynakları etkin kullanarak, sürekli artan bir performansla, en üst düzeyde ve zamanında karşılanır. Sunulan tüm hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartları içerisinde karşılayıp hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını hedefler.

2.Kalite Hedeflerinin Oluşturulması ve Düzenli Olarak Gözden Geçirilmesi

Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve Sağlıkta kalite Standartları ilkeleri doğrultusunda; Hastanemizde hasta ve yakınlarına kaliteli, ilkeli hizmet sunmak, yasal mevzuatlar doğrultusunda kalite yönetim sistemi prensiplerini uygulamak, geliştirmek ve hasta çalışan güvenliği ve memnuniyetini sağlamaktır.

Bütün bunları yerine getirirken de din, dil, ırk farkı gözetmeden, çevreye, yasalara ve geleneklere saygılı olarak; güvenilir, adil, hakkaniyetli, ekonomik, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır. Sistemi belli periyodlarla gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir yönetim anlayışı oluşturmaktır.           

3.Kalite Yönetim Sisteminin Şartlarının Yerine Getirilmesi Ve Sürekliliğinin Sağlanması

Kaliteyi sağlama, şartlarını yerine getirme ve sürekliliğini sağlamada başarı ancak sistemli çalışmalarla  gerçekleşecektir. Eğitimlerimiz, bilgilendirme faaliyetlerimiz ve öz değerlendirmeler bunun için kilit öneme sahiptir.

4.Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinin Sürekli İyileştirilmesi

Kalite Yönetim Sistemindeki sürekli iyileştirme faaliyet ve çabaları hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Hizmet sunumunda çalışanların aktif katılımı ve motivasyonu, yönetim organizasyonu, bilgi sistemlerinin kalite yönetim sistemiyle entegre olması ve kurumsal iletişim prosedürlerinin işlerliğinin sağlanarak hasta memnuniyeti, ekip çalışması ile takım ruhunun gelişmesi ve dolayısıyla kalite yoluyla sunmuş olduğumuz sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması hedeflenmektedir.

Her yıl gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmelerini bir eğitim ve motivasyon faaliyeti olarak değerlendiriyor ve elde edilen bulguları olumlu yada olumsuz çalışmalarımıza yön vermesi açısından değerli buluyoruz. Hasta ve Çalışan odaklı hizmetlerde en yüksek düzeye ulaşmak ve hep daha iyiyi hedeflemek her zaman birinci önceliğimiz olacaktır.

MİSYONUMUZ

Hasta ve yakınlarının memnuniyetini önemseyen, çalışan memnuniyetini dikkate alan, ekip ruhu içinde bilimsel, etik, kolay ulaşılabilir, kaliteli hizmet sunan referans bir ilçe devlet hastanesi olmaktır.

VİZYONUMUZ

Bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti ulaştıran, öncülük rolünü üstlenen bir ilçe devlet hastanesi olmaktır.